PicnixX Verkoop Voorwaarden Webshop

1.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle PicnixX gesloten koop- en andere overeenkomsten. In deze voorwaarden wordt de opdrachtgever (ongeacht de inhoud van deovereenkomst) aangeduid als ‘koper’ en PicnixX als ‘leverancier’. Andersluidendevoorwaarden van de zijde van de koper worden uitgesloten tenzij deze door leverancier schriftelijk worden geaccepteerd.

2.

Bestellingen/opdrachten van de zijde van de koper zijn onherroepelijk. Een koopovereenkomst ontstaat door een schriftelijke bevestiging van de koper of door het akkoord geven op de bestelling van de koper in de webshop. De leverancier is gerechtigd om de opdracht te aanvaarden dan wel zonder opgave van redenen de opdracht te weigeren.

3a.

Levering vindt franco fabriek plaats in Nederland en België, via eigen transport of via een externe transporteur. Leveringen in de overige EU landen of daarbuiten geschieden op basis van een door de leverancier op voorhand aangegeven kostenspecificatie en door de koper geaccepteerde kosten.

3b.

De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking onmiddellijk na ontvangst op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren en deze binnen 24 uur te melden. Tekorten en beschadigingen, door de koper later dan 24 uur na ontvangst gemeld worden, zullen niet in behandeling worden genomen.

4.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de opgave van de levertijd steeds bij benadering. Een afwijkende levertijd maakt de leverancier nimmer schadeplichtig.

5a.

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper, door de leverancier bepaald.

5b.

Zoals volgt uit art. 7:10 BW sub 3, is het vervoer af fabriek altijd voor risico van de koper, ongeacht de voorwaarden die de vervoerder jegens de koper bedingt.

6a.

Reclames over het geleverde dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld, zulks op straffe van verval van aanspraken. Alles onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Reclames over facturen dienen binnen 5 kalenderdagen na verzenddatum schriftelijk te worden gemeld.

6b.

Indien de reclame gegrond is, verplicht de leverancier zich uitsluitend het ondeugdelijke goed te vervangen c.q. op haar kosten te herstellen, zonder dat de koper recht kan doen gelden op verdere vergoeding van schade, anders dan voorvloeiend uit art. 6: 185 e.v. BW (productaansprakelijkheid)

6c.

Retourneren van geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier onder door haar te bepalen voorwaarden.

7.

Alle door de leverancier geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.

Op de door de leverancier gesloten overeenkomst, alsook op het totstandkoming en uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten, alsook de toepasselijkheid van andere internationale regelingen waarvan de uitsluiting is toegestaan. Uitsluitend de rechter in het rechtsgebied waar de leverancier gevestigd is of kantoor houdt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die met de leverancier verband houden.

PicnixX verkoopvoorwaarden webshop, juni 2018

Download:

Verkoopvoorwaarden Webshop PicnixX

Ik wil graag meer informatie over:

Verkoopvoorwaarden Webshop PicnixX